พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์
และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์
สดุดี 119:105

Your Word is a Lamp to My Feet
and a Light to My Path
Psalm 119:105

ให้ขีวิตและคำสอนของพระเยซูมาฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราในวันนี้

อ่านพลังประจำวัน / Daily Bread

Recent News

ข่าวสารล่าสุด

ให้ขีวิตและคำสอนของพระเยซูมาฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราในวันนี้

หมวดหมู่: Newsletter


Read

SU Thailand จะจัดค่ายพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 9-11 ปี SUPA Camp "FIRE UP!"

หมวดหมู่: Newsletter


Read

SU Thailand ขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังท่าน

หมวดหมู่: News


Read
See All News

Recent Activities

กิจกรรมล่าสุด

Bible Day Camp EP.3

Type: สัมมนา


Read

SU Thailand ร่วมกับ สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ (BIT)

Type: สัมมนาออนไลน์


Read

เพลงส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนมากน้อยเพียงใด?

Type: สัมมนาออนไลน์


Read

Useful Websites