SU Thailand ทำพันธกิจร่วมกับคริสตจักรและโรงเรียน
เพื่อให้เด็ก เยาวชนและครอบครัว ได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้า
และหนุนใจให้ทุกคนติดสนิทกับพระเจ้าทุกวัน ผ่านการอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์
เพื่อให้พวกเขาได้รับเชื่อพระเยซูเป็นการส่วนตัว เติบโตขึ้นในความเชื่อ
และเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งของคริสตจักรและเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์

องค์การคริสตธรรมสัมพันธ์ประเทศไทย หรือ SU Thailand เป็นเครือข่ายของ Scripture Union International (SU International) ซึ่งเป็นองค์กรสากลดำเนินงานในประเทศต่างๆ กว่า 120 ประเทศ ทั้งในอเมริกา คานาดา แอฟริกา ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ ประเทศต่างๆ ในเอเชีย เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ซึ่งมีพื้นฐานความเชื่อในคริสตศาสนา และมีภาระใจและความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมและสนับสนุน การอ่านพระคัมภีร์ การอธิษฐาน และการประกาศพระกิตติคุณกับเด็กและครอบครัว มีการประสานงานและแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และทรัพยากร


วิธีการทำพันธกิจของเรา

1. เราจัดหาทรัพยากรที่เกี่ยวกับการอ่าน การเรียน และการสอนตามหลักพระคัมภีร์ ให้กับโรงเรียนและคริสตจักร We will provide resources to schools and churches
2. เราจัดการฝึกอบรมและเตรียมครูเพื่อโรงเรียนและคริสตจักร We will provide trainings to equip teachers in schools and churches
3. เราร่วมมือกับแต่ละบุคคล คริสตจักร องค์กร สถาบัน และโรงเรียน ที่จะเข้าถึงและเสริมสร้างเด็ก เยาวชน และครอบครัว We will partner with like-minded individuals, churches, organizations and schools to reach and nurture children, young people and families


ค่านิยมหลัก Our Core Values

• ถ่อมใจ (Humility) - รับใช้และให้เกียรติซึ่งกันและกัน
• มีจรรยาบรรณ (Ethical) - ทําทุกงานด้วยความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม
• ยึดหลักพระคัมภีร์ (Scripture-based) - สอนและทำตามหลักพระคัมภีร์
• เชื่อถือและวางใจได้ (Trustworthy) - เป็นพันธมิตรที่ไว้ใจได้
• ทํางานเป็นทีม (Teamwork) - ใช้ของประทานทํางานประสานกัน
• รับผิดชอบ (Accountability) – ทําทุกอย่างด้วยความรับผิดชอบต่อพระเจ้า

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 SU International ได้มีการเห็นชอบร่วมกันในการประชุมสมัชชานานาชาติ SU International ในเรื่องของความมุ่งหมาย (Aims) ความเชื่อ (What we believe) และหลักการในการทำงาน (Working Principles)

Scripture Union is an international Christian charity working with churches in more than 130 countries providing resources to bring the good news about Jesus Christ to children, young people and families - and to encourage them to develop spiritually through the Bible and prayer. As well as co-ordinating a network of volunteers, staff and associates who run holidays, church-based events and school Christian groups, we produce a wide range of publications and support those who use our resources through programmes.


ประวัติความเป็นมา/ History

คริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทยหรือ Scripture Union Thailand หรือเรียกย่อๆ ว่า SU Thailand ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1970 โดย อ.อาร์โนลด์ คล้าร์ค ท่านเป็นมิชชันนารีชาวอังกฤษได้รับใช้พระเจ้าอยู่ที่ภูเก็ต เริ่มแรก SU Thailand เป็นส่วนหนึ่งของสำนักพิมพ์ OMF (ปัจจุบันคือ กนกบรรณาสาร) และได้แยกออกมาในปี 1976 โดยมี อ.อาร์โนลด์ คล้าร์ค เป็นประธานคณะกรรมการคนแรก และมีอ.เยาวนิจ เกษตรวัฒนานนท์ ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมได้เป็นสตาฟเต็มเวลาคนแรก และได้รับหน้าที่เลขาธิการ คริสตธรรมสัมพันธ์จนถึงปี 2013

เราได้เข้าเป็นสมาชิกในสังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2014 จนถึง ปัจจุบัน สำนักงานปัจจุบันอยู่ที่ชั้น 4 ของอาคารหกชั้น คริสตจักรสาธร

สถานที่ตั้งคริสตธรรมสัมพันธ์ในอดีต 1965-2013

 • 1965

  14/1 ถนนศรีเวียง กรุงเทพฯ

 • 1966

  197/2 ถนนสุรวงศ์ พระนคร

 • 1974

  (กองบรรณศาสตร์ สีลม กรุงเทพฯ) 111/9 ถนนปั้น สีลม กรุงเทพฯ

 • 1977

  (ประเสริฐบรรณาคาร) 487 ชั้น 2 ถนนสีลม กทม.

 • 1978

  232/38 ถนนนเรศ บางรัก กรุงเทพฯ

 • 1988

  800/101-102 ซอยตระกูลสุข ถ.อโศกดินแดง ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

 • สถานที่ตั้งคริสตธรรมสัมพันธ์ 2014-ปัจจุบัน

  274 ถนนสารเหนือ เขตบาง กรุงเทพฯ 10500

SU Thailand เป็นเครือข่ายของ Scripture Union International ซึ่งเริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษเมื่อกว่า 150 ปีที่แล้ว โดยมีจุดมุ่งหมาย 2 ประการคือ

1. ประกาศข่าวประเสริฐแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัว

2. ส่งเสริมให้คนทุกวัยได้เข้าเฝ้าพระเจ้าทุกวัน โดยการอ่านพระคัมภีร์และอธิษฐาน

ปัจจุบัน Scripture Union ทำพันธกิจในกว่า 120 ประเทศทั่วโลก โดยในเอเชีย เรามีการทำพันธกิจใน 20 ประเทศ

ผู้อำนวยการของ Scripture Union International คนปัจจุบันคือ Monika Kuschmierz และมีคณะกรรมการบริหารที่เลือกตั้งจากที่ประชุมสมัชชาโลกของ SU คอยสนับสนุน

พันธกิจในอนาคต/Way Forward

ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา SU Thailand มุ่งมั่นที่จะทำพันธกิจในการสนับสนุนการอ่านพระคัมภีร์กับผู้คนทุกเพศทุกวัย เพื่อจะติดสนิทกับพระเจ้า ได้รับเชื่อพระเยซูเป็นการส่วนตัว และเติบโตในความเชื่อ สามารถเป็นพยานและประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปยังสุดปลายแผ่นดินโลก

พันธกิจในอนาคตของเราจะมุ่งเน้น

- การส่งเสริมอ่านพระคัมภีร์ โดยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือในการสอนและการอ่านพระคัมภีร์ที่ทันสมัย
- ความร่วมมือกับคริสตจักรและโรงเรียน ในการประกาศและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่จะรู้จักพระคริสต์ ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ
- การอบรมการสอนพระคัมภีร์ให้แก่อนุศาสก ครูรวีวารศึกษา ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจCertificate for Sunday School Teaching โดยร่วมมือกับสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์(บีไอที)
- การส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างจิตวิญญาณของเด็กและเยาวชนโดยจัดอบรมสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเสริมสร้างครอบครัวให้เป็นสถาบันหลักในการสอนเรื่องราวของพระเจ้าแก่ลูกหลาน
- การรับอาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วมในการพันธกิจและในกิจกรรมต่างๆ
- ความร่วมมือกับ Scripture Union นานาชาติในพันธกิจต่างๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย

พันธกิจในอนาคต/Way Forward

ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา SU Thailand มุ่งมั่นที่จะทำพันธกิจในการสนับสนุนการอ่านพระคัมภีร์กับผู้คนทุกเพศทุกวัย เพื่อจะติดสนิทกับพระเจ้า ได้รับเชื่อพระเยซูเป็นการส่วนตัว และเติบโตในความเชื่อ สามารถเป็นพยานและประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปยังสุดปลายแผ่นดินโลก

พันธกิจในอนาคตของเราจะมุ่งเน้น

- การส่งเสริมอ่านพระคัมภีร์ โดยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือในการสอนและการอ่านพระคัมภีร์ที่ทันสมัย
- ความร่วมมือกับคริสตจักรและโรงเรียน ในการประกาศและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่จะรู้จักพระคริสต์ ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ
- การอบรมการสอนพระคัมภีร์ให้แก่อนุศาสก ครูรวีวารศึกษา ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจCertificate for Sunday School Teaching โดยร่วมมือกับสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์(บีไอที)
- การส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างจิตวิญญาณของเด็กและเยาวชนโดยจัดอบรมสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเสริมสร้างครอบครัวให้เป็นสถาบันหลักในการสอนเรื่องราวของพระเจ้าแก่ลูกหลาน
- การรับอาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วมในการพันธกิจและในกิจกรรมต่างๆ
- ความร่วมมือกับ Scripture Union นานาชาติในพันธกิจต่างๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย

ทำความรู้จัก / Know more about SU Thailand

หนังสือที่ระลึก 45 ปี/ 50 ปี

หนังสือที่ระลึก 45 ปี
1970-2015 -8/11/2015

หนังสือที่ระลึก 50 ปี
15/11/2020

คณะกรรมการคริสตธรรมสัมพันธ์ประเทศไทย 2021

Scripture Union Thailand Council 2021

คุณ สุกัญญา เอื้อชูชัย

Mrs. Sukanya Uerchuchai

ประธาน Chairman

ผป.วิวัฒน์ เวทยานุกูล

Elder Wiwat Vetayanukul

รองประธาน Vice-Chairman

มัคนายก ดร. อภิรดี โชตินันทเศรษฐ์

Deacon Dr. Apiradee Chotinantasaeth

เลขานุการ Secretary

มัคนายก มาลาศรี วังชนะจิตชน

Deacon Malasri Wangchanajitchon

เหรัญญิก Treasurer

ศาสนาจารย์ ดร. อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร

Reverend Dr. Apichat Poonsakworasarn

กรรมการ Council member

ศาสนาจารย์ สุรเชษฐ วรพันธนายุต

Reverend Surachate Vorapuntanayut

กรรมการ Council member

ศาสนาจารย์ ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

Reverend Saran Leelakriengkrai

กรรมการ Council member

คุณ สุภาพ กังวาลสกุล

Mrs. Suphap Kangwansakun

กรรมการ Council member

ศาสนาจารย์ วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล

Reverend Virat Sethsoponkul

ที่ปรึกษา Advisor

ศาสนาจารย์ ดร. ชำนาญ แสงฉาย

Reverend Dr. Chumnarn Saengchai

ที่ปรึกษา Advisor

ผู้ปกครอง ปรีชา วิชัยดิษฐ์

Elder Precha Wichaidit

ที่ปรึกษา Advisor

ผู้ปกครอง สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์

Elder Sirilak Fuangkarn

ที่ปรึกษา Advisor

ผู้ปกครอง บุหงา กรวินัย

Elder Bu-nga Kornvinai

ที่ปรึกษา Advisor

อาสาสมัคร/ Volunteers

Scripture Union เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยอาสาสมัคร ที่มีของประทานที่แตกต่าง และรักที่จะมีส่วนร่วมรับใช้ตามของประทาน
มีโอกาสที่จะเรียนรู้ พัฒนาตนเองและเสริมสร้างกันและกัน และร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ Scripture Union


ทีมแปลหรือเขียนบทเฝ้าเดี่ยวพลังประจำวัน

ภาษาที่ใช้ คือ ไทย จีน อังกฤษ

ทีม Camp เด็ก

อาสามัคร ทีม Camp เด็ก

ทีมฝึกอบรม/Training

อาสาสมัคร ทีมฝึกอบรม/Training

ผู้สนใจร่วมรับใช้ ติดต่อ Scripture Union Thailand

E-mail: contactsuthailand@gmail.com
Scripture Union Thailand เป็นองค์กรเครือข่ายของ Scripture Union International / Scripture Union Global