Address

Scripture Union Thailand
คริสตธรรมสัมพันธ์ประเทศไทย

274 ถนนสาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพฯ 10500(ชั้น 4 อาคารหกชั้น คริสตจักรสาธร)
274 North Sathorn Road, Bangrak, Bangkok 10500

Contact

สำนักงาน : 02-236-5598 โทรสาร : 02-236-5598
081-837-9985 (ผป.บุหงา),
089-124-5600 (คุณมาลาศรี),
081-928-6938 (ผป.วิวัฒน์),
081-814-4577 (คุณสุกัญญา)

ScriptureUnionThailand@gmail.com