อ่านบทนำ

หนังสือพลังประจำวันเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2021

วันที่ บทที่ เนื้อหา
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2021)
บทบรรณาธิการพลังประจำวันฉบับที่ 186
5 พฤษภาคม 2021
บทนำสู่พระธรรมปฐมกาลบทที่ 37–50
26 พฤษภาคม 2021
บทนำสู่พระธรรมโรมบทที่ 1-4
7 มิถุนายน 2021
บทนำสู่พระธรรมโรมบทที่ 5-8
18 มิถุนายน 2021
บทนำสู่พระธรรมอพยพบทที่ 1-6
28 มิถุนายน 2021
บทนำสู่พระธรรมอพยพ บทที่ 6–15
14 กรกฎาคม 2021
บทนำสู่พระธรรมอพยพ 15 – 27
30 กรกฎาคม 2021
บทนำสู่พระธรรม 1 ยอห์น, 2 ยอห์น, 3 ยอห์นและยูดา
13 สิงหาคม 2021
บทนำสู่พระธรรมเพลงซาโลมอน
20 สิงหาคม 2021
บทนำสู่พระธรรมกิจการ บทที่ 9-12