Home & Church Connectivity ในการสร้างชีวิต..ผ่านงานรวีฯ

Posted on: 2021-08-07 21:05:56

SU Thailand จัดสัมมนาและเสวนาเรื่อง Home & Church Connectivity ในการสร้างชีวิต..ผ่านงานรวีฯ

ทาง ZOOM ในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2021 เวลา 9:00-12:15น.
วิทยากร: อ.ลิณี จูตระกูล  ผู้ดำเนินรายการเสวนา: ศจ.ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าฟังได้ฟรี https://forms.gle/5gz5tS6P9J9X2DRi6