Back to SU TALK EP.1

Posted on: 2021-09-18 20:41:58

 

 

✨งานเสวนา SU TALK Ep.1 "คำถามยากๆ ที่ครูรวีฯต้องตอบ" วันที่ 18 ก.ย. ที่ผ่านมาทาง zoom มีผู้สนใจเข้าฟังถึง 106 คน ทั้งครูรวีฯ พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้รับใช้และผู้นำในคริสตจักร และบุคคลทั่วไป 
SU Thailand

ขอขอบคุณผู้ร่วมเสวนาทั้ง 3 ท่าน

  • อ.วาระ มีชูธน
  • คุณลอร่า ศศิธร วัฒนกุล
  • ศจ.ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

ที่ได้สละเวลามาให้ข้อคิดและแบ่งปันประสบการณ์ ตอบคำถามยากๆ และให้เทคนิคที่เน้นท่าทีการตอบคำถามด้วยความรัก ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ ฟังอย่างเข้าใจและรู้ว่าในคำถามนั้น อาจมีคำถามอื่นที่ซ่อนอยู่อีกมากมาย