SU Bible Day Camp ครั้งที่ 6

Posted on: 2024-05-01 00:21:59

SU Bible Day Camp ครั้งที่ 6
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2024
เวลา 09:00 - 15:30 น.
ณ คริสตจักรสาธร
หัวข้อเรื่อง พลังความเชื่อ จาก ฮีบรู
วิทยากร โดย ศจ.สมพร ศิริกลการ

พระธรรมฮีบรู
พระคริสต์ที่เหนือกว่า
ความเชื่อที่เหนือกว่า

"เพราะเหตุนี้ พระคริสต์จึงทรงเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่ เพื่อให้คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกมาได้รับมรดกนิรันดร์ตามพระสัญญา" ฮีบรู 9:15

จดหมายที่มีไปถึงชาวฮีบรู...
ความเชื่อของคริสเตียนตอบสนองต่อความคาดหวังของชาวฮีบรู
พิธีกรรมในพันธสัญญาเดิมกับพันธกิจของพระเยซูคริสต์
ฐานะ "ปุโรหิตชั่วนิรันดร์" ของพระคริสต์เพียงพอต่อการคืนดีระหว่างพระเจ้าและมนุษยชาติ
ท้าทายความเชื่อเมื่อเผชิญกับความยากลำบาก

"ท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความทรหดอดทน เพื่อท่านจะสามารถทำตามพระทัยของพระเจ้าได้ แล้วท่านจะได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้นั้น" ฮีบรู 10:36

⭐️รู้พระคำ นำมาใช้ มุ่งมั่นไปในความเชื่อ

⭐️ค่าลงทะเบียน 150 บาท ต่อท่าน
*เอกสารประกอบการอบรม
*อาหารว่าง
*อาหารกลางวัน

❤️สนใจสมัครลงทะเบียน
คลิกลิ้งก์ https://forms.gle/6aW4B1vFDZWKzL5r7

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณเพ็ญนภา (ตุ๊กตา) 096.910.8498