Bible Day Camp #6

Posted on: 2024-06-09 07:48:04

Bible Day Camp #6 พลังความเชื่อจากฮีบรู กับ อ.สมพร ศิริกลการ วันนี้ที่คริสตจักรสาธร ได้รับพระพรกันไปเต็มๆ???? ความเชื่อคือความไว้ใจและเชื่อฟัง  ให้เราจับตามองที่พระเยซู  ความสำคัญของความเป็นมหาปุโรหิตของพระเยซูที่นำเราถึงพระเจ้า 
เราเข้าถึงพระวจนะ แต่เราให้พระวจนะเข้าถึงชีวิตเราในทุกวันหรือเปล่า  เราเฝ้าเดี่ยวแค่ให้ผ่านๆ ไปวันๆ หรือเปล่า หรือเราใคร่ครวญและให้พระคำของพระเจ้าเข้ามานำเราในการดำเนินชีวิต  พระธรรมฮีบรูมีความละเอียด ซับซ้อน ใช้เทศนาได้หลายหัวข้อกันเลยทีเดียว ผู้เข้าอบรมในวันนี้ จะได้อ่านพระธรรมฮีบรูด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจให้ถึงหลักชัยกันทุกคนนะคะ
????ขอบคุณพระเจ้าสำหรับ อ.สมพร ขอบคุณคริสตจักรสาธร ที่อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่ พบกันใหม่ที่
Bible Day Camp #7 พลัง Joy จากพระธรรมปัญญาจารย์ วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม ที่ คจ.ไมตรีจิตหลังสวน นะคะ