Support Us

สนับสนุนพันธกิจและอธิษฐานเผื่อ SU Thailand

ท่านสามารถมีส่วนสนับสนุนพันธกิจของ SU Thailand
โดยถวายทรัพย์ผ่านทางบัญชี “มูลนิธิพลังประจำวัน”

เลขที่ 101-9-20931-9
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม

กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน/ใบนำฝากเงิน
กรอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ของท่านลงในแบบฟอร์มด้านล่าง
หรือส่งมาที่ contactsuthailand@gmail.com หรือ Line: @su-thailand
เพื่อเราจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านค่ะ

อัพโหลดรูปหลักฐานการโอนเงิน