พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024

เรื่องราวของคนสองคน

เตรียมจิตใจ

ทูลขอให้พระเจ้าทรงสำแดงสิ่งใหม่แก่คุณในวันนี้ เพื่อให้คุณเข้าใจว่าทรงมีพระประสงค์ในชีวิตของคุณอย่างไรได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

อ่าน: กิจการ 10:1–16

“แล้วมีพระสุรเสียงมาเป็นครั้งที่สองกล่าวกับท่านว่า “สิ่งที่พระเจ้าทรงชำระแล้ว เจ้าอย่าว่าเป็นสิ่งไม่บริสุทธิ์”” กิจการ 10:15

สำรวจและใคร่ครวญ

พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้ชายสองคนมาพบกันเพื่อจะทรงปั้นอนาคตใหม่ให้คริสตจักร เป็นเรื่องยากสำหรับเราที่จะพยายามทำความเข้าใจว่า ทำไมคริสเตียนชาวยิวกลุ่มแรก จึงรู้สึกว่าการยอมรับพวกที่ไม่ใช่คนยิว (ชาวต่างชาติ) เข้าเป็นสมาชิกของคริสตจักรของพระเจ้านั้น เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ยากเหลือเกิน ทั้ง ๆ ที่หนังสือพันธสัญญาเดิมบันทึกไว้อย่างชัดเจนว่า แผนการของพระเจ้ามีเพื่อชนทุกชาติ (เช่น ปฐมกาล12:1–3, อิสยาห์ 42:1) และพระเยซูก็ทรงสั่งให้สาวกของพระองค์ออกไปประกาศกับชนทุกชาติเช่นกัน (มัทธิว 28:19) แต่ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวยิวและความหวังในการรอคอยพระเมสสิยาห์ผู้จะมาช่วยกู้พวกเขาจากชนชาติอื่นนั้น ฝังรากลึกมากกว่าที่เราคาด ทำให้หนังสือพันธสัญญาใหม่กล่าวถึงความจำเป็นในการทำลายกำแพงที่ขวางกั้นระหว่างชาวยิวและชาวต่างชาติอยู่ตลอดเล่ม

ดังนั้น ระหว่างรอคอยผู้ส่งสารจากโครเนลิอัส (ผู้ซึ่งกำลังถูกเตรียมให้พร้อมเช่นกัน) เปโตรก็ค่อย ๆ ได้รับการเตรียมตัวให้พร้อมด้วยนิมิตอันแปลกประหลาด หัวใจของนิมิตนี้ก็คือ พระเจ้าไม่ทรงตัดสินสิ่งใดตามมาตรฐานของมนุษย์ เราจะติดตามเรื่องราวนี้ในตอนต่อไป และจะพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อคริสตจักรในปัจจุบัน ส่วนเวลานี้ ผมอยากเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจอะไร ๆ อย่างถ่องแท้ก็ตาม ไม่มีมนุษย์คนใดเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น แต่พระเจ้าทรงขับเคลื่อนเราไปด้วยวิธีที่เราคาดไม่ถึงเสมอ

ตอบสนอง

วางแผนใช้เวลาในช่วงวันหยุดนี้อย่างสงบเพื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า ทูลถามพระองค์ว่าทรงต้องการจะตรัสสิ่งใดกับคุณ