ประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

Posted on: 2024-03-24 19:24:58

คุณสุภาพ ภัทรธรรมมาศ กังวาลสกุล กรรมการอำนวยการ

กล่าวประชาสัมพันธ์และแนะนำงานพันธกิจของ SU Thailand ในการประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2024 ณ โรงแรมเมเปิล, กรุงเทพฯ

#พลังประจำวัน #อ่านพระคัมภีร์ #introduction

#SUThailand #scriptureunionthailand