ทีมแปลของ SU Thailand แนะนำและประชาสัมพันธ์ หนังสือ

Posted on: 2024-03-24 19:25:56

คุณสุภาพ ภัทรธรรมมาศ กังวาลสกุล

1 ในทีมแปลของ SU Thailand แนะนำและประชาสัมพันธ์ หนังสือ เตรียมให้พร้อม (EQUIP) ในการประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2024 ณ โรงแรมเมเปิล, กรุงเทพฯ

#พลังประจำวัน #อ่านพระคัมภีร์ #equip

#SUThailand #scriptureunionthailand